Srimad Bhagwad Gita recital and meaning, Art of Living video, Chapter 1, shlokas 6 to 10

Anisha
Views: 2886

Srimad Bhagwad Gita Chapter 1, sholkas 6 to 10

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाशच वीर्यवान।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः॥ 6

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान ब्रवीमि ते॥ 7

भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः॥ 8

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्जीविताः।

नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा॥ 9

अपार्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम।

पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम॥ 10
blog comments powered by DisqusVrindavan Holi Song Video, Aaj Kanhaiya Mose Hori Me Ataki Gayo

Competing with Taj Mahal!

Find us on Facebook