Online GIta chanting classes with Kashi bhaiya, Art of Living video, Chapter 2, upto shloka 20

Anisha
Views: 3498

Srimad Bhagwad Gita classes with Kashi bhaiya (Dinesh Kashikar ji) at The Art of Living International center, Bangalore. Chapter 2, shlokas 6 to 20. Online Bhagwad Gita chanting classes…

Srimad Bhagwad Gita, Chapter 2, Shlokas 6 to 10 revision

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा॥६

कार्पण्यदोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढ़चेताः।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम॥७

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम॥८

सञ्जय उवाच।

एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः।

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥९

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच॥१०

Today’s class:

श्री भगवान उवाच।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता॥११

न त्वेवाहं नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम॥१२

देहिनोऽस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥१३

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

आगामापायिनोऽनित्यास्तांतितिक्षस्व भारत॥१४

यं हे न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥१५

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

उभयोरपि द्रूष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्व्दर्शिभिः॥१६

अविनाशि तु तद्विद्धि येन  सर्वमिदं तत्म।

विनाशमव्ययस्याय न कश्चित्कर्तुमहति॥१७

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥१९

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०

blog comments powered by Disqus
Find us on Facebook